SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng kích th??c h?n 2,33ha đc xây d?ng v?i 5 tòa tháp căn h? có chi?u cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? ng??i d?ng bao g?m t?t c? tr?n, t??ng, sàn g? cao c?p, đi?u hòa phòng khách, dòng thi?t b? lau chùi và thi?t b? chi?u sáng. Các thi?t b? bàn giao đ??c nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t hàng đ?u th? gi?i. Đi?m đ?c bi?t c?a nh?ng căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đ??c chia làm 2 phân khu, v?i 5 Block bao g?m t?t c? 3.922 căn h?, trong l??t m? bán đ?u tiên ch? đ?u t? MIK Group đã cho ra m?t 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? & I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral Garden. Trong th?i gi? t?i ch? đ?u t? chi tiêu liên t?c công b? tòa căn h? th? 3 v?i tên th??ng g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng chính và có t?m view tr?c di?n ra công viên & h? đi?u hòa. https://git-academy.novencia.com/imperiasmarttaymo1 https://gitlab.xiph.org/imperiasmarttaymo1 http://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=imperiasmarttaymo1

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ